គន្លឹះ៤យ៉ាងនៃការបញ្ចេញសំលេងក្នុងភាសាអង់គ្លេស


……………………….
The followings are the 4 basic English pronunciation rules to help you during
your classes and in your practice time alone. Make your practice a dynamic
and effective one by looking for new words these rules apply to:

1. Pronunciation of the “Y”

“Y” is pronounced as ‘ai’ or ‘i:’.

– In one-syllable words, “Y” is pronounced as ‘ai’.
For example: my, by, fly, shy, sky, dry, cry, fry, and try.

– In two-syllable words, “Y” is pronounced as ‘i:’.
For example: happy, funny, baby, bony, puppy, party, tiny, city, candy, berry, penny, and turkey.

2. Pronunciation of the “C”

“C” is pronounced as ’s’ or ‘k’. For example: city, cider, circle, and country.

– When an “E” or “Y” follow the “C”, it is pronounced as ’s’.
For example: cellar, center, cent, ice, cycle, cell, cypress, and cyclone.

– When an “O”, “U”, or “A” follows the “C”, it is pronounced as ‘k’.
For example: cold, country, computer, couple, cup, curb, cut, cap, can, and cat.

Read these sentences aloud and compare both sounds:

_ The city is cloudy.
_ The center is covered.
_ We cycle in the city but drive the car in the country.

3. Pronunciation of the “G”

– When an “E”, “I”, or “Y” follows the “G”, it is pronounced as ‘ʤ’.
For Example: gym, giant, gem, gorgeous, and George.

– When a “U” or “A” follows the “G”, it is pronounced as ‘’ or ‘æ’.
For example: gun, gum, gas, garden, and gap.

4. Pronunciation of vowel letters

– The long “A” and the short “A”, for example: cape and gap.
-at: bat, cat, hat, fat, sat, rat
-ad: bad, had, mad, sad
-ag: tag, wag, rag, bag
-an: fan, pan, can, ran
-am: jam, ham, ram, yam
-ap: map, tap, nap

When the word ends in “E”, the “A” is pronounced as a long vowel.
For Example: rake, gate, face, base, cage, wave, and take.

When the word ends in “R”, the “A” sound is as in: tar, jar, car, and far.

– The long “I” and the short “I”.
-id: bid, kid, lid, did
-ig: big, rig, wig, pig, dig
-in: pin, fin, tin, win, bin
-ip: tip, lip, hip, rip, dip
-it: kit, hit, fit, sit, pit

When the word ends in “E”, the “I” is pronounced as a long vowel.
For example: kite, bike, dime, ride, and vine.

– The long “O” and the short “O”.
-og: fog, hog, dog, jog, log
-op: mop, pop, hop, top
-ot: hot, pot, got, not
-ob: mob, cob, job, sob

When the word ends in “E”, the “O” is pronounced as a long vowel.
For example: rose, pole, and hope.

– The long “U” and the short “U”.
-ut: pup, cup, put, up, rut, hut, cut, nut
-ub: cub, tub
-us: bus, pus
-un: fun, sun, run, bun, gun
-ug: mug, bug, tug, hug

When the word ends in “E”, the “U” is pronounced as a long vowel.
For Example: tune, cube, and cute.
……………………….
(reference: ESL).

Advertisements

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: